ساخت ویلاهای لوکس باسیستم مدرنL.S.F

نوع پروژه L.S.F
منطقه نامشخص
وضعیت پیشرفت پروژه اتمام پروژه

سیستم قاب سبک فلزی Light Steel Framing بانام اختصاری L.S.Fازمقاطع سردنوردشده فولادی C.S.F Cold Formed Steel ساخته میشود.اجزای مورداستفاده دراین سیستم نیمرخهای فلزی حاصل ازنوردسرد ورقهای فولادی باضخامتهای ۴۵دهم تا۲/۵میلیمترمیباشد.جهت محافظت این عناصردرمقابل زنگ زدگی وخوردگی ازالیاژروی به ضخامت ۴۰تا۱۲۰میکرون استفاده میشود.سیستم قاب سبک فلزی درقالب کلی سیستمهای دیوارباربرقرارمیگیرد.عناصرباربرثقلی متشکل ازمقاطع منفردویاترکیبی وعمدتاC یا U شکل ویاترکیب این مقاطع میباشند.دیوارها ازارایش اجزای عمومی C شکل استاد به فواصل ۴۰ تا ۶۰ساتیمترکه دربالاوپایین درداخل اجزای U شکل رانر یا تراک مهارشده اند تشکیل میشود.اجزای باربرسقف نیزعمدتا بااستفاده ازمقاطع منفرد ویاترکیبی ازU CوZ شکل وبه فواصل ۴۰ تا ۶۰ سانتیمترمیباشد.سقف نهایی نیز قالبا به صورت شیبدار وبااستفاده ازخرپاهای متشکل ازپروفیلهای سردنوردشده اجرامیگردد.اتصالات درسیستم قاب سبک فلزی معمولا به صورت سرد وباپیچهای خودکارسرمته ای انجام میشود درمواردمحدود امکان استفاده از انواع اتصالات دیگر مثل پیچ ومهره پرچ یا جوش نیز مقدور میباشد. مزایای سیستم مدرن L.S.F= کاهش وزن ودرنتیجه کاهش اثرنیروهای زلزله ای- قابلیت افزایش اضافه بنا درساختمانهای قدیمی اضافه اشکوپ- کاهش قابل توجه درزمان ساخت نصب سریع واسان- بازگشت سریعترسرمایه اولیه عدم وجود تاخیرهای ناشی ازشرایط اب وهوایی درتولید ساخت ونصب سازه- اقتصادی شدن ساخت درپروژه ها امکان تولید مدولاروپیش ساخته سازی درپروژه ها- سازگاری بامحیط زیست ورعایت مشخصات فنی وایین نامه ها دقت بالا دراجرای جزییات- کاهش هزینه های تعمیر ونگهداری ساختمان سهولت تامین الزامات مبحث ۱۹- افزایش درجه نامعینی سازه ودرنتیجه افزایش پایداری.وجود فضای مناسب جهت عبورتاسیسات- حمل ونقل اقتصادی.مقاومت بالا درپوسیدگی وحمله ی موریانه ها باتوجه به کیفیت مصالح مصرفی- قابلیت بازیافت مصا لح مصرفی درسازه عدم نیازبه قالب بندی درکلیه ی سطوح- سادگی درپیش ساختگی وتولید انبوه.اجرای دیوارهای داخلی وپیرامونی دربرجها(drywall) کاربردهای عمده سیستم ساختمانی L.S.F =باتوجه به تنوع قطععات فولادی سرد نورد شده ونیز شیوه ساخت وساز به کار رفته درسیستم ساختمانی L.S.F این نوع ساختمانها کار بردهای وسیعی در صنعت ساختمان سازی با کار بریهای گوناگون را دارا میباشند.به عنوان نمونه.۱=خانه سازی با ارتفاع کم ۲=دفترو ساختمانهای تجاری کوچک ۳=ساختمانهای ورزشی واموزشی ۴=احداث نیم طبقه در داخل بناها ۵=احداث ویلاهای مدرن ولوکس ۶=افزایش تعداد تعداد طبقات بر روی پشت بام ساختمانهی موجود(اضافه اشکوپ)را میتوان نام برد.صرفه جویی در زمان=به دلیل امکان ارایه نقشه های اجرایی دقیق وتولید اجرای سیستم در کارخانه وهمچنین سهولت نصب قطعات اجرای این سیستم نسبت به شیوه های بنایی ازسرعت وکیفیت بالاتری برخوردار است.درنتیجه امکان بازگشت سریعتر سرمایه ودر نتیجه بازده اقتصادی بیشتر وجود دارد.نتایج تحقیقی که در کشور انگلستان بر روی دو پروژه مشابه که یکی به روش L.S.F ودیگری به روش بنایی ساخته شده بودند نشان میدهد که ساختمانهای احداث شده به روش سبک ۳۶% سریعتر اجرا شده اندواغاز فروش انها ۲۹% زودتر بوده است.کلیات عملکرد سازه های سیستم L.S.F =سقف سازه این ساختمانها متشکل ازتیرهای فلزی است که فواصل تیرچه ها با توجه به ظرفیت باربری عضو وابعاد قطعات پوشش سقف که میتواند از نوع تخته های سیمانی ضخیم و یا دال بتنی مسلح باشد تعیین میشود.در سازه های فولادی موجود دهنه مهاربندی فقط شامل دو ستون میباشد درحالی که در سیستم L.S.F دریک دهانه مهاربندی بیش از دو استاد وجود دارددر این سیستم اعضای فشاری در طول دهانه توضیع شده واعضای قطری نیز به انها متصل میشود در نتیجه اعضای فشاری علاوه بر باربری ثقلی درتحمل نیروهای جانبی باد و زلزله نیز شرکت مینماید.اجرای قایم این سیستم تحت بارهای ثقلی به عنوان عضو باربر فشاری عمل میکند چنانچه اعضای فشاری در دهانه های مهار بندی شده قرار گرفته باشند علاوه بر بارهای ثقلی نیروهای ناشی از بار های جانبی باد و زلزله را نیز تحمل میکند واز انجایی که در ارتفاع ارتفاع ساختمان ممتد نمیباشند اتصال انها به کف-سقف یا فنداسیون حایز اهمیت میباشند که توسط بولت های فولادی با عملکرد کششی انجام میشود.این اعضای قایم دراین سیستم سازه ها استاد نامیده میشوند.اتصال اعضای فشاری(استاد) به کلاف عرضی (تراک) به وسیله یک عضو واسطه یا مقطع ناودانی (رانر) صورت میپذیرد.دربیشترموارد دو نو ع سقف درسیستم سازه هایL.S.F استفاده میشود.درنوع اول ازنوعی صفحه سبک از مصالحی مانند صفحات سیمانی ضخیم استفاده میشود که بیشتر در ساختمانهای یک طبقه یا سقف شیبدار ویا بام در مناطقی که بار برف و باد قابل ملاحضه نیست استفاده میگردد بدین شکل که صفحات را بر روی تیرچه ها قرار داده وبال فوقانی تیرچه ها را توسط پیچ خودکار به صفحه متصل میکنند.نوع دوم دال بتن مصلح است که میتواند به صورت پیش ساخته یا بتن ریزی در جا باشد که در حالت درجا دال دال بتن مسلح از طریق یک ورق موج دارکه مانند قالب عمل میکند بر روی تیرجه ها قرار داده میشودوهیچ گونه اتصالی بین دال بتن مسلح وتیرچه فلزی وجود نداشته ودر واقع دال بر روی یک تکیه گاه ساده قرار میگیرد بنابرین دال بین دو تیرچه ی دارای تکیه گاه ساده بوده ورفتار تیر چه ها نیز به صورت یک عضو خمشی مستقل خواهد بود.