کد: 164

7هکتاراسب داری کردان

مشخصات

1397/07/26

وضعیت فروشی
منطقه کردان و کوهسار
کاربری زمین و اراضی کشاورزی
قیمت (تومان) 10,000,000,000

7هکتاراسب داری باتمام امکانات