کد: 95

1200 هکتار زمین کشاورزی

مشخصات

1398/01/14

وضعیت فروشی
منطقه نامشخص
کاربری زمین و اراضی کشاورزی
قیمت (تومان) 0

ملک مورد نظر به مساحت 1200 هکتار، 9 جلد سند شش دانگ تک برگی، 4 حلقه چاه، 700 هکتار زیر کشت، 200 هکتار محدوده شهر، مقداری ادوات کشاورزی،