سپرده های موجود

سهیلیه کرج

باغ ویلا به مساحت 600 متر، 80 متر بنا، اب و برق، محوطه سازی، سهیلیه...

نامشخص
اجاره
1395/12/03

باغ سهیلیه

ویلا به مساحت 700 متر، اب و برق، بنا 90 متر، محوطه سازی، سهیلیه کرج...

نامشخص
اجاره
1395/12/02

ویلا سهیلیه

ویلا به مساحت 1000 متر، اب وبرق، بنا 100 متر، محوطه سازی، درخت، سهیلیه کرج...

سهیلیه
اجاره
1395/12/02

سهیلیه

ویلا به مساحت 1000متر، 110 متر بنا، اب و برق، استخر،محوطه سازی، درخت،سهیلیه...

سهیلیه
اجاره
1395/12/02

سهیلیه کرج

باغ ویلا به مساحت 1000 متر، بنا 100 متر، اب وبرق، استخر، سهیلیه کرج...

سهیلیه
نامشخص
1395/12/01

باغ سهیلیه

باغ به مساحت 1200 متر 4 دیواری، با درختان سرحال، سهیلیه کرج...

سهیلیه
اجاره
1395/12/01

ملک سهیلیه

ویلا به مساحت 1000 متر، اب وبرق، استخر، الاچیق، محوطه سازی، سهیلیه کرج...

نامشخص
اجاره
1395/12/01

ویلا سهیلیه

ویلا 500 متری، 80 متر بنا، اب و برق، استخر، محوطه سازی، سهیلیه...

سهیلیه
اجاره
1395/12/01

سهیلیه

ویلا به مساحت 1000 متر، 80 متر بنا، استخر، الاچیق، محوطه سازی، سهیلیه کرج...

سهیلیه
اجاره
1395/11/30

ویلا سهیلیه کرج

باغ ویلا به مساحت 90 متر اب و برق، استخر، محوطه سازی، سهیلیه کرج...

نامشخص
اجاره
1395/11/30

ویلا سهیلیه کرج

باغ ویلا به مساحت 800 متر اب و برق، 90 متر بنا، سهیلیه...

نامشخص
اجاره
1395/11/30

پیشنهادهای ویژه