سپرده های موجود

1000مترباغ سهیلیه

باغ موردنظربه مساحت1000مترکه دارای درختان مثمروبه صورت4دیواری بوده این ملک واقع درمنطقه زیبای سهیلیه میباشد. 09123668003 09122621175...

سهیلیه
فروشی
1398/01/17

پیشنهادهای ویژه