سپرده های موجود

ملک طاووسیه

باغ ویلا به مساحت 1000 متر، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، 120 متر بنای مرتب، فضاسازی بینظیر، واقع در طاووسیه...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

زمین طاووسیه

ویلا به مساحت 1000 متر، سند شش دانگ، 120 مر بنای لوکس، اب، برق، گاز، محوطه سازی، واقع در طاووسیه کرج...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

ویلا طاووسیه

ویلا به مساحت 1000 متر، بنا 120 متر، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، فضاسازی، واقع در طاووسیه کرج...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

طاووسیه کرج

ویلا به مساحت 1000 متر، بنا 120 متر، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، محوطه سازی، واقع در طاووسیه...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

طاووسیه

ویلا به مساحت 1000 متر 200 متر بنا، اب، برق، گاز، انواع درختان میوه، محوطه سازی زیبا، واقع در طاووسیه کرج...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

طاووسیه

ویلا به مساحت 1000 متر، بنا 150 متر، اب، برق، کاز، سند شش دانگ، محوطه سازی زیبا، واقع در طاووسیه کرج...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

طاووسیه کرج

ویلا به مساحت 1000 متر، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، 200 متر بنا، محوطه سازی زیبا، واقع در طاووسیه...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

ویلا طاووسیه

ویلا به مساحت 1000 متر، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، 120 متر بنا، محوطه سازی، واقع در طاووسیه کرج...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

زمین طاووسیه

زمین به مساحت 1000 متر اماده برای ساخت ویلا واقع در طاووسیه...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

ملک طاووسیه

ویلا به مساحت 1000 متر، اب، برق، گاز، سند شش دانگ، 200 متر بنای لوکس، واقع در طاووسیه...

طاووسیه
اجاره
1395/10/15

کردان

باغ ویلا به مساحت 600 متر، 100 متر بنا، اب و برق، استخر، الاچیق، محوطه سازی، واقع در کردان...

کردان و کوهسار
اجاره
1395/10/15

کردان کرج

ویلا به مساحت 600 متر، 100 متر بنا، اب و برق، استخر، الاچیق، محوطه سازی، انواع درختان میوه، واقع در کردان کرج...

کردان و کوهسار
اجاره
1395/10/15

پیشنهادهای ویژه